Tìm văn bản

 Văn bản theo chủ đề: Năm 2019

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 60/NQ-HĐND 13/12/2019 Về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020
2 59/2019/NQ-HĐND 13/12/2019 Về kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp
3 58/2019/NQ-HĐND 13/12/2019 Về Đề án đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn năm 2019
4 57/2019/NQ-HĐND 13/12/2019 Về Đề án đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát năm 2019
5 56/2019/NQ-HĐND 13/12/2019 Về Đề án đặt tên đường trên địa bàn thành phố Quy Nhơn năm 2019
6 55/2019/NQ-HĐND 13/12/2019 Về đặt tên quảng trường trên địa bàn thành phố Quy Nhơn
7 54/2019/NQ-HĐND 13/12/2019 Về Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Bình Định
8 53/NQ-HĐND 13/12/2019 Về việc sáp nhập các khu phố trên địa bàn thành phố Quy Nhơn
9 52/NQ-HĐND 13/12/2019 Về việc Kế hoạch phân bổ biên chế công chức, biên chế sự nghiệp và số lượng lao động hợp đồng Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2020 của Chính phủ
10 51/NQ-HĐND 13/12/2019 Về chủ trương thành lập thị xã Hoài Nhơn và các phường thuộc thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
11 50/2019/NQ-HĐND 13/12/2019 Về Phê duyệt Đề án đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định
12 49/2019/NQ-HĐND 13/12/2019 Về quy định chính sách hỗ trợ kinh phí mua sắm, lắp đặt trang bị thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá cho ngư dân trên địa bàn tỉnh Bình Định
13 48/NQ-HĐND 13/12/2019 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng phòng hộ, rừng sản xuất sang mục đích khác
14 47/2019/NQ-HĐND 13/12/2019 Về ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (năm 2020-2024) trên địa bàn tỉnh Bình Định
15 46/2019/NQ-HĐND 13/12/2019 Về việc Danh mục công trình, dự án Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng và Danh mục công trình, dự án sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa, dưới 20 ha đất rừng phòng hộ, dưới 50ha đất rừng sản xuất năm 2020 trên địa bàn tỉnh
16 45/2019/NQ-HĐND 13/12/2019 Về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bình Định giai đoạn 2020-2035
17 44/2019/NQ-HĐND 13/12/2019 Về cơ chế hỗ trợ xi măng để sửa chữa, mở rộng đường giao thông nông thôn bị hư hỏng trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2020-2025
18 43/NQ-HĐND 13/12/2019 Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và sửa đổi, bổ sung chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm B của tỉnh Bình Định
19 42/NQ-HĐND 20/12/2019 Về việc Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư và sửa đổi, bổ sung chủ trương đầu tư công một số nội dung các dự án nhóm B có sử dụng ngân sách Trung ương giai đoạn 2016 - 2020
20 41/2019/NQ-HĐND 13/12/2019 Về việc Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư công một số dự án nhóm C
21 40/2019/NQ-HĐND 13/12/2019 Sửa đổi, bổ sung kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 và kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định
22 39/2019/NQ-HĐND 13/12/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều khoản tại Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định
23 38/2019/NQ-HĐND 13/12/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 37/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định Quy định một số mức chi cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Định
24 37/2019/NQ-HĐND 13/12/2019 Sửa đổi, bổ sung quy định về một số loại phí trên địa bàn tỉnh Bình Định
25 36/NQ-HĐND 13/12/2019 Về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
26 35/NQ-HĐND 13/12/2019 Về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2018
27 34/2019/NQ-HĐND 13/12/2019 Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
28 33/NQ-HĐND 02/10/2019 Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư Dự án: Tượng đài Khởi nghĩa Vĩnh Thạnh
29 32/NQ-HĐND 02/10/2019 Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Mỹ Thành - cầu Lại Giang
30 31/2019/NQ-HĐND 02/10/2019 Về việc bổ sung Danh mục công trình, dự án Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; Danh mục công trình, dự án sử dụng dưới 10ha đất lúa, dưới 20ha đất rừng phòng hộ, dưới 50ha đất rừng sản xuất phát sinh trong năm 2019 và chuyển mục đích sử dụng rừng phòng hộ, rừng sản xuất sang mục đích khác
31 30/2019/NQ-HĐND 02/10/2019 Về việc sửa đổi, bổ sung danh mục và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2019 (nguồn vốn của tỉnh)
32 29/NQ-HĐND 02/10/2019 Xác nhận kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
33 28/NQ-HĐND 02/10/2019 Xác nhận kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
34 26/NQ-HĐND 11/07/2019 Về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2020
35 25/2019/NQ-HĐND 11/07/2019 Quy định chính sách trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo
36 24/2019/NQ-HĐND 11/07/2019 Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quy định một số chính sách thu hút và ưu đãi đối với bác sĩ, dược sĩ giai đoạn 2016- 2021 ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh
37 23/2019/NQ-HĐND 11/07/2019 về Quy định mức đóng góp đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập và chế độ miễn, giảm đối với người cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh
38 22/2019/NQ-HĐND 11/07/2019 về điều chỉnh chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH năm 2019 theo Nghị quyết số 32/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
39 21/2019/NQ-HĐND 11/07/2019 Về Quy định mức chi chúc thọ, mừng thọ và tặng quà cho người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Định
40 20/2019/NQ-HĐND 11/07/2019 Về việc bổ sung cơ chế hỗ trợ đối với các huyện miền núi vào Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh
41 19/NQ-HĐND 11/07/2019 Về Đề án đề nghị công nhận khu vực dự kiến thành lập thị xã Hoài Nhơn đạt tiêu chí đô thị loại IV
42 18/2019/NQ-HĐND 11/07/2019 Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2016-2020 và bổ sung giai đoạn 2021 - 2025
43 17/NQ-HĐND 11/07/2019 Về việc thông qua chủ trương Phương án vay và trả nợ vốn vay ODA của Chính phủ CHLB Đức để thực hiện dự án “Phục hồi và quản lý bền vững rừng khu vực miền Trung và miền Bắc Việt Nam - giai đoạn 1” tại Bình Định;
44 16/NQ-HĐND 11/07/2019 Về việc thông qua chủ trương hợp đồng lao động để bảo vệ rừng tại các Ban Quản lý rừng phòng hộ và cơ chế tài chính hỗ trợ ngân sách tỉnh
45 15/2019/NQ-HĐND 11/07/2019 Về Đề án thành lập lực lượng quản lý đê nhân dân
46 14/2019/NQ-HĐND 11/07/2019 Về ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2019-2025
47 13/2019/NQ-HĐND 11/07/2019 Về ban hành Quy định Chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2019-2025
48 12/NQ-HĐND 11/07/2019 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất rừng sản xuất năm 2019 sang mục đích khác
49 11/NQ-HĐND 11/07/2019 Về phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm B của tỉnh Bình Định
50 10/2019/NQ-HĐND 11/07/2019 Về sửa đổi, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2019
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây