Tìm văn bản
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 42/NQ-HĐND 20/12/2019 Về việc Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư và sửa đổi, bổ sung chủ trương đầu tư công một số nội dung các dự án nhóm B có sử dụng ngân sách Trung ương giai đoạn 2016 - 2020
2 34/2019/NQ-HĐND 13/12/2019 Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
3 35/NQ-HĐND 13/12/2019 Về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2018
4 36/NQ-HĐND 13/12/2019 Về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
5 37/2019/NQ-HĐND 13/12/2019 Sửa đổi, bổ sung quy định về một số loại phí trên địa bàn tỉnh Bình Định
6 38/2019/NQ-HĐND 13/12/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 37/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định Quy định một số mức chi cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Định
7 39/2019/NQ-HĐND 13/12/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều khoản tại Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định
8 40/2019/NQ-HĐND 13/12/2019 Sửa đổi, bổ sung kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 và kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định
9 41/2019/NQ-HĐND 13/12/2019 Về việc Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư công một số dự án nhóm C
10 43/NQ-HĐND 13/12/2019 Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và sửa đổi, bổ sung chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm B của tỉnh Bình Định
11 44/2019/NQ-HĐND 13/12/2019 Về cơ chế hỗ trợ xi măng để sửa chữa, mở rộng đường giao thông nông thôn bị hư hỏng trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2020-2025
12 45/2019/NQ-HĐND 13/12/2019 Về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bình Định giai đoạn 2020-2035
13 46/2019/NQ-HĐND 13/12/2019 Về việc Danh mục công trình, dự án Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng và Danh mục công trình, dự án sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa, dưới 20 ha đất rừng phòng hộ, dưới 50ha đất rừng sản xuất năm 2020 trên địa bàn tỉnh
14 47/2019/NQ-HĐND 13/12/2019 Về ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (năm 2020-2024) trên địa bàn tỉnh Bình Định
15 48/NQ-HĐND 13/12/2019 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng phòng hộ, rừng sản xuất sang mục đích khác
16 49/2019/NQ-HĐND 13/12/2019 Về quy định chính sách hỗ trợ kinh phí mua sắm, lắp đặt trang bị thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá cho ngư dân trên địa bàn tỉnh Bình Định
17 50/2019/NQ-HĐND 13/12/2019 Về Phê duyệt Đề án đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định
18 51/NQ-HĐND 13/12/2019 Về chủ trương thành lập thị xã Hoài Nhơn và các phường thuộc thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
19 52/NQ-HĐND 13/12/2019 Về việc Kế hoạch phân bổ biên chế công chức, biên chế sự nghiệp và số lượng lao động hợp đồng Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2020 của Chính phủ
20 53/NQ-HĐND 13/12/2019 Về việc sáp nhập các khu phố trên địa bàn thành phố Quy Nhơn
21 54/2019/NQ-HĐND 13/12/2019 Về Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Bình Định
22 55/2019/NQ-HĐND 13/12/2019 Về đặt tên quảng trường trên địa bàn thành phố Quy Nhơn
23 56/2019/NQ-HĐND 13/12/2019 Về Đề án đặt tên đường trên địa bàn thành phố Quy Nhơn năm 2019
24 57/2019/NQ-HĐND 13/12/2019 Về Đề án đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát năm 2019
25 58/2019/NQ-HĐND 13/12/2019 Về Đề án đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn năm 2019
26 59/2019/NQ-HĐND 13/12/2019 Về kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp
27 60/NQ-HĐND 13/12/2019 Về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020
28 28/NQ-HĐND 02/10/2019 Xác nhận kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
29 29/NQ-HĐND 02/10/2019 Xác nhận kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
30 30/2019/NQ-HĐND 02/10/2019 Về việc sửa đổi, bổ sung danh mục và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2019 (nguồn vốn của tỉnh)
31 31/2019/NQ-HĐND 02/10/2019 Về việc bổ sung Danh mục công trình, dự án Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; Danh mục công trình, dự án sử dụng dưới 10ha đất lúa, dưới 20ha đất rừng phòng hộ, dưới 50ha đất rừng sản xuất phát sinh trong năm 2019 và chuyển mục đích sử dụng rừng phòng hộ, rừng sản xuất sang mục đích khác
32 32/NQ-HĐND 02/10/2019 Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Mỹ Thành - cầu Lại Giang
33 33/NQ-HĐND 02/10/2019 Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư Dự án: Tượng đài Khởi nghĩa Vĩnh Thạnh
34 15/2015/NQ-HDND 18/09/2019 Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016
35 22/2015/NQ-HĐND 18/09/2019 Nghị quyết về việc ban hành mới, sửa đổi, bổ sung một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định
36 01/NQ-HĐND 17/09/2019 Về miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
37 27/2018/NQ-HĐND 17/09/2019 Về kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp
38 31/2018/NQ-HĐND 17/09/2019 Về xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu
39 38/2016/NQ-HĐND 17/09/2019 Ban hành điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất năm 2015 (định kỳ 5 năm) trên địa bàn tỉnh Bình Định.
40 27/2019/NQ-HĐND 22/08/2019 Về kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp
41 02/NQ-HĐND 11/07/2019 về xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
42 03/NQ-HĐND 11/07/2019 Về xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
43 04/2019/NQ-HĐND 11/07/2019 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019
44 05/2019/NQ-HĐND 11/07/2019 Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội dồng nhân dân tỉnh quy định các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định
45 06/NQ-HĐND 11/07/2019 Về bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
46 07/2019/NQ-HĐND 11/07/2019 Về ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định
47 08/2019/NQ-HĐND 11/07/2019 Về ban hành Quy định một số mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Bình Định
48 17/NQ-HĐND 11/07/2019 Về việc thông qua chủ trương Phương án vay và trả nợ vốn vay ODA của Chính phủ CHLB Đức để thực hiện dự án “Phục hồi và quản lý bền vững rừng khu vực miền Trung và miền Bắc Việt Nam - giai đoạn 1” tại Bình Định;
49 09/2019/NQ-HĐND 11/07/2019 Về Quy định một số nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bình Định
50 10/2019/NQ-HĐND 11/07/2019 Về sửa đổi, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2019
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây