Tìm văn bản

 Văn bản theo chủ đề: Năm 2018

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 53/NQ-HĐND 17/12/2018 Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh trong năm 2019
2 52/2018/NQ-HĐND 17/12/2018 Về kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh khi thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh trong thời gian giữa hai kỳ họp
3 51/NQ-HĐND 17/12/2018 Về Chuyển các thôn thuộc thị trấn thành khu phố
4 50/NQ-HĐND 17/12/2018 Về Kế hoạch phân bổ biên chế công chức, biên chế sự nghiệp và số lượng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2019
5 49/2018/NQ-HĐND 17/12/2018 Quy định đối tượng được hưởng chính sách xã hội theo quy định tại Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Bình Định
6 48/2018/NQ-HĐND 17/12/2018 Về Đề án đặt tên đường (bổ sung) trên địa bàn thành phố Quy Nhơn năm 2018
7 47/2018/NQ-HĐND 17/12/2018 Về việc quy định nội dung và mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Bình Định
8 46/NQ-HĐND 17/12/2018 Về chủ trương đầu tư xây dựng dự án đường ven biển (ĐT 639), đoạn Cát Tiến đến Đề Gi, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định
9 45/2018/NQ-HĐND 17/12/2018 Về phê duyệt Đề án sửa chữa, mở rộng mặt đường các tuyến đường tỉnh và các tuyến đường địa phương kết nối QL1 trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2019-2020
10 44/NQ-HĐND 17/12/2018 Về nội dung điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định đến năm 2040
11 43/2018/NQ-HĐND 17/12/2018 Về sửa đổi, bổ sung tỷ lệ (%) xác định giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ quy định tại Mục A Bảng giá số 10 kèm theo Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh
12 42/2018/NQ-HĐND 17/12/2018 Về Danh mục công trình, dự án sử dụng dưới 10 héc ta đất trồng lúa; dưới 20 héc ta đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và Danh mục công trình, dự án Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Định
13 41/2018/NQ-HĐND 17/12/2018 Về quy định chính sách hỗ trợ giá thuê mặt bằng sản xuất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định
14 40/2018/NQ-HĐND 17/12/2018 Về ban hành giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2018-2020
15 39/2018/NQ-HĐND 17/12/2018 Về Quy định một số mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bình Định
16 38/2018/NQ-HĐND 17/12/2018 Về Quy định một số mức chi đảm bảo cho hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ban Tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, thị xã, thành phố
17 37/2018/NQ-HĐND 17/12/2018 Về Quy định một số mức chi cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Định
18 36/2018/NQ-HĐND 17/12/2018 Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước giữa các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bình Định, giai đoạn 2017-2020
19 35/2018/NQ-HĐND 17/12/2018 Về sửa đổi, bổ sung kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Định
20 34/NQ-HĐND 17/12/2018 Về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
21 33/NQ-HĐND 17/12/2018 Về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2017
22 32/2018/NQ-HĐND 17/12/2018 Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
23 31/2018/NQ-HĐND 17/09/2019 Về xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu
24 30/NQ-HĐND 17/12/2018 Về xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
25 29/NQ-HĐND 17/12/2018 Về miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
26 28/2018/NQ-HĐND 19/07/2018 Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019
27 27/2018/NQ-HĐND 17/09/2019 Về kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp
28 26/NQ-HĐND 19/07/2018 Chuyển các thôn thuộc thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân thành khu phố
29 25/NQ-HĐND 19/07/2018 Chuyển các thôn thuộc thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ thành khu phố
30 24/2018/NQ-HĐND 19/07/2018 Quy định chức danh, số lượng và một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách; mức khoán kinh phí hoạt động đối với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Định
31 23/2018/NQ-HĐND 19/07/2018 Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND ngày 26/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Đề án chuyển đổi các trường mầm non bán công, dân lập sang trường mầm non công lập và công lập hoạt động theo cơ chế tự chủ về tài chính
32 22/2018/NQ-HĐND 19/07/2018 Ban hành chính sách hỗ trợ kinh phí thực hiện Chương trình Sữa học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Bình Định từ năm 2018 đến năm 2020
33 21/2018/NQ-HĐND 19/07/2018 Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Bình Định đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 - Nội dung phân bổ và bảo vệ tài nguyên nước mặt
34 20/2018/NQ-HĐND 19/07/2018 Ban hành sửa đổi, bổ sung Bảng giá các loại đất năm 2015 (định kỳ 5 năm) trên địa bàn tỉnh Bình Định
35 19/2018/NQ-HĐND 19/07/2018 Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều, khoản của Nghị quyết số 27/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2014 của hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2015 – 2020
36 18/2018/NQ-HĐND 19/07/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Chính sách ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2015/NQ-HĐND ngày 25/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chính sách phát triển giống cây trồng giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định
37 17/2018/NQ-HĐND 19/07/2018 Quy định một số chính sách hỗ trợ chuyển đổi cây trồng trên đất sản xuất 3 vụ lúa/năm sang 2 vụ lúa/năm và các loại cây trồng khác có hiệu quả đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định
38 16/2018/NQ-HĐND 19/07/2018 Quy định mức hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh gây ra trên địa bàn tỉnh Bình Định
39 15/2018/NQ-HĐND 19/07/2018 Quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Định
40 14/2018/NQ-HĐND 19/07/2018 Sửa đổi, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn trung hạn 2016 – 2020 và năm 2018 (nguồn vốn của tỉnh)
41 13/2018/NQ-HĐND 19/07/2018 Quy định phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định
42 12/2018/NQ-HĐND 19/07/2018 Quy định một số mức chi và tỷ lệ chi phí quản lý chung trong hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Định
43 11/2018/NQ-HĐND 19/07/2018 Quy định một số mức chi cho hoạt động tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh Bình Định
44 10/2018/NQ-HĐND 19/07/2018 Quy định mức hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Bình Định
45 09/2018/NQ-HĐND 19/07/2018 Ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định
46 08/2018/NQ-HĐND 19/07/2018 Sửa đổi mức thu phí thăm quan tại một số điểm trên địa bàn tỉnh Bình Định
47 07/2018/NQ-HĐND 19/07/2018 Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018
48 06/NQ-HĐND 17/07/2018 Xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
49 05/NQ-HĐND 17/07/2018 Miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
50 04/NQ-HĐND 17/07/2018 Miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây