Tìm văn bản

 Văn bản theo chủ đề: Năm 2017

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 107/NQ-HĐND 08/12/2017 Về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018
2 106/2017/NQ-HĐND 08/12/2017 Về kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp
3 105/2017/NQ-HĐND 08/12/2017 Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình 30a và Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tỉnh Bình Định, giai đoạn 2018 - 2020
4 104/NQ-HĐND 08/12/2017 Kế hoạch lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp năm 2018
5 103/2017/NQ-HĐND 08/12/2017 Quy định nội dung chi, mức chi đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Định
6 102/NQ-HĐND 08/12/2017 Điều chỉnh biên chế sự nghiệp năm 2017 và Kế hoạch phân bổ biên chế công chức, biên chế sự nghiệp năm 2018
7 101/2017/NQ-HĐND 08/12/2017 Ban hành mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Định
8 100/2017/NQ-HĐND 08/12/2017 Quy định mức chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra, đánh giá các văn bản, tài liệu trong hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng trong công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định
9 99/2017/NQ-HĐND 08/12/2017 Quy định chế độ, chính sách đối với nhân viên Đài Truyền thanh xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh
10 98/2017/NQ-HĐND 08/12/2017 Ban hành Quy định về tổ chức mạng lưới, nhiệm vụ và chế độ đối với đội ngũ cộng tác viên làm công tác giảm nghèo cấp xã giai đoạn 2018 – 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định
11 97/2017/NQ-HĐND 08/12/2017 Quy định mức chi trả thù lao đọc, nghe, xem để kiểm tra và thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu trên địa bàn tỉnh Bình Định
12 96/2017/NQ-HĐND 08/12/2017 Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Bình Định
13 95/2017/NQ-HĐND 08/12/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Chính sách về định mức hỗ trợ phát triển sản xuất, giai đoạn 2016 - 2020 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ban hành kèm theo Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh
14 94/2017/NQ-HĐND 08/12/2017 Về việc thông qua Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Bình Định đến năm 2025 định hướng đến năm 2030
15 93/2017/NQ-HĐND 08/12/2017 Danh mục công trình, dự án sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa; dưới 20 ha đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và Danh mục công trình, dự án Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Định
16 92/2017/NQ-HĐND 08/12/2017 Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND ngày 22/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương vay vốn của Ngân hàng Thế giới để thực hiện Dự án: Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn
17 91/2017/NQ-HĐND 08/12/2017 Giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Định
18 90/2017/NQ-HĐND 08/12/2017 Ban hành Quy định nội dung và mức hỗ trợ kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số Dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định
19 89/NQ-HĐND 08/12/2017 Đề án thành lập Quỹ Phát triển đất tỉnh Bình Định
20 88/2017/NQ-HĐND 08/12/2017 Quy định mức chi quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ; các nội dung liên quan đến lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định
21 87/2017/NQ-HĐND 08/12/2017 Quy định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Định
22 86/2017/NQ-HĐND 08/12/2017 Ban hành quy định mức chi công tác phí, chi tổ chức hội nghị trên địa bàn tỉnh Bình Định
23 85/2017/NQ-HĐND 08/12/2017 Bổ sung quy định phân cấp nguồn thu ngân sách nhà nước giữa các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bình Định giai đoạn 2017 - 2020
24 84/2017/NQ-HĐND 08/12/2017 Sửa đổi quy định về một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định
25 83/NQ-HĐND 08/12/2017 Về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
26 82/NQ-HĐND 08/12/2017 Về việc phê chuẩn báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2016
27 81/2017/NQ-HĐND 08/12/2017 Nhiệm vụ phát triển Kinh tế - xã hội năm 2018
28 80/NQ-HĐND 26/07/2017 Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018
29 79/2017/NQ-HĐND 26/07/2017 Kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp
30 78/NQ-HĐND 26/07/2017 Đổi tên các thôn thành khu phố thuộc thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ
31 77/NQ-HĐND 26/07/2017 Quy định mức chi, định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp và công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Định
32 76/2017/NQ-HĐND 26/07/2017 Bãi bỏ Nghị quyết số 44/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức vận động đóng góp Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Bình Định
33 75/2017/NQ-HĐND 26/07/2017 Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ cho người lao động tỉnh Bình Định đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, giai đoạn 2017-2020
34 74/2017/NQ-HĐND 26/07/2017 Ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tỉnh Bình Định giai đoạn 2016-2020
35 73/2017/NQ-HĐND 26/07/2017 Ban hành Quy hoạch mạng lưới cơ sở Giáo dục nghề nghiệp tỉnh Bình Định đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
36 72/2017/NQ-HĐND 26/07/2017 Ban hành Quy hoạch phát triển hệ thống y tế tỉnh Bình Định đến năm 2025 (điều chỉnh, bổ sung)
37 71/2017/NQ-HĐND 26/07/2017 Ban hành chính sách hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Bình Định
38 70/2017/NQ-HĐND 26/07/2017 Quy định giá thu một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế tại các cơ sở điều trị nghiện của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định
39 69/2017/NQ-HĐND 26/07/2017 Sửa đổi Điều 6 của Quy định về một số chính sách thu hút và ưu đãi đối với bác sĩ, dược sĩ ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh (Khoá XI)
40 68/2017/NQ-HĐND 26/07/2017 Đặt tên một số quảng trường trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
41 67/2017/NQ-HĐND 26/07/2017 Quy định nguồn kinh phí để thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ theo Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Định
42 66/2017/NQ-HĐND 26/07/2017 Quy định thời hạn sử dụng đất đối với đất sử dụng có thời hạn trong Bảng giá các loại đất năm 2015 (định kỳ 5 năm) trên địa bàn tỉnh Bình Định
43 65/2017/NQ-HĐND 26/07/2017 Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Bình Định
44 64/2017/NQ-HĐND 26/07/2017 Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2016-2020
45 63/2017/NQ-HĐND 26/07/2017 Sửa đổi, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản đất, cát làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 thuộc thẩm quyền quản lý và cấp phép của tỉnh
46 62/2017/NQ-HĐND 26/07/2017 Quy định mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Bình Định
47 61/2017/NQ-HĐND 26/07/2017 Quy định mức chi đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Bình Định
48 60/2017/NQ-HĐND 26/07/2017 Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định
49 59/2017/NQ-HĐND 26/07/2017 Quy định mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh
50 58/2017/NQ-HĐND 26/07/2017 Quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Định
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây