Tìm văn bản

 Văn bản theo chủ đề: Năm 2015

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 48/2015/NQ-HDND 25/12/2015 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
2 47/2015/NQ-HDND 25/12/2015 Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
3 49/2015/NQ-HDND 25/12/2015 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
4 46/2015/NQ-HDND 25/12/2015 Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
5 45/2015/NQ-HDND 25/12/2015 Nghị quyết Về Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2016
6 44/2015/NQ-HDND 25/12/2015 Nghị quyết Về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2016
7 43/2015/NQ-HDND 25/12/2015 Nghị quyết về Kết quả thực hiện các kiến nghị qua giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh trong năm 2014.
8 42/2015/NQ-HDND 25/12/2015 Nghị quyết về kết quả thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong năm 2014.
9 41/2015/NQ-HDND 25/12/2015 Nghị quyết về kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp
10 40/2015/NQ-HDND 25/12/2015 Nghị quyết về tổ chức xây dựng và bảo đảm một số chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020.
11 39/2015/NQ-HĐND 25/12/2015 Nghị quyết về quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Định.
12 37/2015/NQ-HDND 25/12/2015 Nghị quyết về chia tách thôn K2 và thôn K8 để thành lập các thôn mới thuộc xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh.
13 36/2015/NQ-HDND 25/12/2015 Nghị quyết về biên chế công chức và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2016.
14 35/2015/NQ-HDND 25/12/2015 Nghị quyết về Quy định mức hỗ trợ kinh phí cho Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.
15 34/2015/NQ-HDND 25/12/2015 Nghị quyết về Đề án đặt tên đường (bổ sung) và đổi tên đường trên địa bàn thành phố Quy Nhơn
16 33/2015/NQ-HDND 25/12/2015 Nghị quyết về Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập; học phí đối với các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Bình Định
17 32/2015/NQ-HDND 25/12/2015 Nghị quyết về việc điều chỉnh tỷ lệ ( % ) xác định giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại Bảng giá các loại đất năm 2015 (định kỳ 5 năm) trên địa bàn tỉnh Bình Định
18 31/2015/NQ-HDND 25/12/2015 Nghị quyết về Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2020.
19 30/2015/NQ-HĐND 25/12/2015 Nghị quyết về Danh mục công trình, dự án sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa; dưới 20 ha đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và Danh mục công trình, dự án Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2016 trên địa bàn tỉnh
20 29/2015/NQ-HĐND 25/12/2015 Nghị quyết về Chính sách phát triển giống cây trồng, giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định.
21 28/2015/NQ-HĐND 25/12/2015 Nghị quyết về Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh
22 27/2015/NQ-HĐND 25/12/2015 Nghị quyết về chính sách hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương, kênh mương nội đồng giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh.
23 26/2015/NQ-HĐND 25/12/2015 Nghị quyết về Phương án bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bình Định
24 25/2015/NQ-HĐND 25/12/2015 Nghị quyết về việc phê duyệt Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển tỉnh Bình Định, giai đoạn 2016 - 2020.
25 24/2015/NQ-HĐND 25/12/2015 Nghị quyết Quy định miễn, giảm tiền thuê đất đối với các dự án thực hiện xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Bình Định.
26 23/2015/NQ-HĐND 25/12/2015 Nghị quyết về ban hành Bộ tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định.
27 21/2015/NQ-HĐND 25/12/2015 Nghị quyết Quy định về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định
28 20/2015/NQ-HĐND 25/12/2015 Nghị quyết Quy định về phân cấp việc điều chuyển, thanh lý, bán quyền thu phí, cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng có thời hạn tài sản hạ tầng đường bộ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định
29 19/2015/NQ-HĐND 25/12/2015 Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương giai đoạn 2011 - 2015 áp dụng cho năm ngân sách 2016
30 18/2015/NQ-HĐND 25/12/2015 Nghị quyết về dự toán ngân sách và phân bổ chi ngân sách tỉnh năm 2016
31 17/2015/NQ-HĐND 25/12/2015 Nghị quyết về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016
32 22/2015/NQ-HĐND 18/09/2019 Nghị quyết về việc ban hành mới, sửa đổi, bổ sung một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định
33 15/2015/NQ-HDND 18/09/2019 Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016
34 16/2015/NQ-HĐND 25/12/2015 Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2014
35 14/2015/NQ-HĐND 25/12/2015 Về việc thông qua các Báo cáo kết quả giám sát và các kiến nghị qua giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XI
36 13/2015/NQ-HĐND 10/07/2015 Về kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp
37 12/2015/NQ-HĐND 10/07/2015 Về tiêu chuẩn và định mức trang bị phương tiện làm việc cho Công an xã trên địa bàn tỉnh
38 11/2015/NQ-HĐND 10/07/2015 Chia tách Khu vực 4 và Khu vực 9 để thành lập các khu vực mới thuộc phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn
39 10/2015/NQ-HĐND 10/07/2015 Về Đề án đặt tên một số tuyến đường mới tại thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân
40 09/2015/NQ-HĐND 10/07/2015 Về Đề án đặt tên đường (bổ sung) trên địa bàn thành phố Quy Nhơn
41 07/2015/NQ-HĐND 10/07/2015 Về việc bổ sung Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh Bình Định vào Quy hoạch phát triển hệ thống y tế tỉnh Bình Định đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020
42 06/2015/NQ-HĐND 10/07/2015 Về bổ sung Danh mục công trình, dự án Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng và Danh mục công trình, dự án sử dụng dưới 10 héc ta đất trồng lúa, dưới 20 héc ta đất rừng phòng hộ phát sinh năm 2015 trên địa bàn tỉnh.
43 05/2015/NQ-HĐND 10/07/2015 Về việc Quy định mức hỗ trợ khuyến khích phát triển hợp tác,liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Bình Định
44 04/2015/NQ-HĐND 10/07/2015 Về việc ban hành mới, sửa đổi, bổ sung quy định một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định
45 03/2015/NQ-HĐND 10/07/2015 Về việc quy định tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh
46 02/2015/NQ-HĐND 10/07/2015 Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển 6 tháng cuối năm 2015
47 01/2015/NQ-HĐND 10/07/2015 Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2015
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây