Tìm văn bản

 Văn bản theo chủ đề: Năm 2016

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 51/NQ-HĐND 28/12/2016 về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017.
2 50/NQ-HĐND 09/12/2016 về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017.
3 49/2016/NQ-HĐND 09/12/2016 về kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp.
4 48/2016/NQ-HĐND 09/12/2016 về việc hỗ trợ cho cán bộ, công chức các cơ quan đảng, nhà nước, đoàn thể được giao thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở trong những ngày đi thực tế trên địa bàn tỉnh Bình Định.
5 47/NQ-HĐND 09/12/2016 về việc phê duyệt tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Bình Định năm 2017.
6 46/2016/NQ-HĐND 09/12/2016 về việc quy định điều kiện học sinh trên địa bàn tỉnh được hưởng chính sách hỗ trợ và mức khoán kinh phí hỗ trợ nấu ăn cho học sinh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ.
7 45/2016/NQ-HĐND 09/12/2016 Đề án đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ năm 2016.
8 44/2016/NQ-HĐND 09/12/2016 Đề án đặt tên đường (bổ sung) trên địa bàn thị xã An Nhơn năm 2016.
9 43/2016/NQ-HĐND 09/12/2016 Đề án đặt tên đường (bổ sung) trên địa bàn thành phố Quy Nhơn năm 2016.
10 42/2016/NQ-HĐND 09/12/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 27/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2015-2020.
11 41/2016/NQ-HĐND 09/12/2016 về Đề án thành lập, quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Định.
12 40/2016/NQ-HĐND 09/12/2016 về định mức hỗ trợ phát triển sản xuất giai đoạn 2016 - 2020 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Định.
13 39/2016/NQ-HĐND 09/12/2016 Danh mục công trình, dự án sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa; dưới 20 ha đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và Danh mục công trình, dự án Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2017 trên địa bàn tỉnh.
14 38/2016/NQ-HĐND 17/09/2019 Ban hành điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất năm 2015 (định kỳ 5 năm) trên địa bàn tỉnh Bình Định.
15 37/2016/NQ-HĐND 09/12/2016 Quy định chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bình Định
16 36/2016/NQ-HĐND 09/12/2016 về một số chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại tỉnh Bình Định.
17 35/2016/NQ-HĐND 09/12/2016 về Giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư vốn Ngân sách Trung ương giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch đầu tư phát triển Ngân sách nhà nước năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Định.
18 34/2016/NQ-HĐND 09/12/2016 Quy định các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định.
19 33/NQ-HĐND 09/12/2016 về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2015.
20 32/NQ-HĐND 09/12/2016 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.
21 31/2016/NQ-HĐND 09/12/2016 Quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Định.
22 30/2016/NQ-HĐND 09/12/2016 Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước giữa các cấp chính quyền địa phương giai đoạn 2017-2020.
23 29/2016/NQ–HĐND 09/12/2016 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.
24 28/NQ-HĐND 08/12/2016 về việc xác nhận kết quả Bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.
25 27/2016/NQ-HĐND 22/07/2016 Về kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp
26 26/2016/NQ-HĐND 22/07/2016 Về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33/2011/NQ-HĐND ngày 18 tháng 8 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI và Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 26 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ, định mức chi phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bình Định khóa XI, nhiệm kỳ 2011-2016
27 25/2016/NQ-HĐND 22/07/2016 Về việc điều chỉnh chỉ tiêu Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế năm 2016 của tỉnh Bình Định để thực hiện Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ
28 24/2016/NQ-HĐND 22/07/2016 Về việc công nhận xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ là đô thị loại V
29 23/2016/NQ-HĐND 22/07/2016 Về chủ trương vay vốn của Ngân hàng Thế giới để thực hiện Dự án: Môi trường bền vững các thành phố duyên hải – Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn
30 22/2016/NQ-HĐND 22/07/2016 Về việc thông qua chủ trương vay lại nguồn vốn vay Ngân hàng thế giới (WB), phương án trả nợ vay và chấp thuận dự án Đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP)
31 21/2016/NQ-HĐND 22/07/2016 Về bổ sung Nghị quyết 30/2015/NQ-HĐND ngày 25/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI về Danh mục công trình, dự án sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa; dưới 20 ha đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và Danh mục công trình, dự án Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2016 trên địa bàn tỉnh
32 20/2016/NQ-HĐND 22/07/2016 Về việc thông qua đồ án quy hoạch xây dựng Vùng tỉnh Bình Định đến năm 2035
33 19/2016/NQ-HĐND 22/07/2016 Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển năm 2016 đối với các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Bình Định
34 18/2016/NQ-HĐND 22/07/2016 Về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định
35 17/2016/NQ-HĐND 22/07/2016 Quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Định
36 16/2016/NQ-HĐND 22/07/2016 Quy định về thu và phân chia tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh
37 15/2016/NQ-HĐND 22/07/2016 Về điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách địa phương và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016 trên địa bàn tỉnh
38 14/2016/NQ-HĐND 22/07/2016 Ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020
39 13/2016/NQ-HĐND 22/07/2016 Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020
40 12/2016/NQ-HĐND 22/07/2016 Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2016
41 11/NQ-HĐND 24/06/2016 Về việc xác nhận kết quả kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
42 10/NQ-HĐND 24/06/2016 Về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2016
43 09/NQ-HĐND 24/06/2016 Về việc xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định, nhiệm kỳ 2016 - 2021
44 08/NQ-HĐND 24/06/2016 Về việc xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
45 07/NQ-HĐND 24/06/2016 Về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
46 06/NQ-HĐND 24/06/2016 Về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
47 05/NQ-HĐND 24/06/2016 Về việc xác nhận kết quả bầu cử Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
48 04/NQ-HĐND 24/06/2016 Về việc xác nhận kết quả bầu cử Trưởng, Phó các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
49 03/NQ-HĐND 24/06/2016 Về việc xác định số lượng thành viên, cơ cấu thành phần các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021
50 02/NQ-HĐND 24/06/2016 Về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây