Tìm văn bản
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 28/NQ-HĐND 02/10/2019 Xác nhận kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
2 29/NQ-HĐND 02/10/2019 Xác nhận kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
3 30/2019/NQ-HĐND 02/10/2019 Về việc sửa đổi, bổ sung danh mục và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2019 (nguồn vốn của tỉnh)
4 31/2019/NQ-HĐND 02/10/2019 Về việc bổ sung Danh mục công trình, dự án Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; Danh mục công trình, dự án sử dụng dưới 10ha đất lúa, dưới 20ha đất rừng phòng hộ, dưới 50ha đất rừng sản xuất phát sinh trong năm 2019 và chuyển mục đích sử dụng rừng phòng hộ, rừng sản xuất sang mục đích khác
5 32/NQ-HĐND 02/10/2019 Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Mỹ Thành - cầu Lại Giang
6 33/NQ-HĐND 02/10/2019 Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư Dự án: Tượng đài Khởi nghĩa Vĩnh Thạnh
7 15/2015/NQ-HDND 18/09/2019 Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016
8 22/2015/NQ-HĐND 18/09/2019 Nghị quyết về việc ban hành mới, sửa đổi, bổ sung một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định
9 01/NQ-HĐND 17/09/2019 Về miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
10 27/2018/NQ-HĐND 17/09/2019 Về kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp
11 31/2018/NQ-HĐND 17/09/2019 Về xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu
12 38/2016/NQ-HĐND 17/09/2019 Ban hành điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất năm 2015 (định kỳ 5 năm) trên địa bàn tỉnh Bình Định.
13 27/2019/NQ-HĐND 22/08/2019 Về kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp
14 02/NQ-HĐND 11/07/2019 về xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
15 03/NQ-HĐND 11/07/2019 Về xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
16 04/2019/NQ-HĐND 11/07/2019 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019
17 05/2019/NQ-HĐND 11/07/2019 Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội dồng nhân dân tỉnh quy định các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định
18 06/NQ-HĐND 11/07/2019 Về bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
19 07/2019/NQ-HĐND 11/07/2019 Về ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định
20 08/2019/NQ-HĐND 11/07/2019 Về ban hành Quy định một số mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Bình Định
21 17/NQ-HĐND 11/07/2019 Về việc thông qua chủ trương Phương án vay và trả nợ vốn vay ODA của Chính phủ CHLB Đức để thực hiện dự án “Phục hồi và quản lý bền vững rừng khu vực miền Trung và miền Bắc Việt Nam - giai đoạn 1” tại Bình Định;
22 09/2019/NQ-HĐND 11/07/2019 Về Quy định một số nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bình Định
23 10/2019/NQ-HĐND 11/07/2019 Về sửa đổi, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2019
24 11/NQ-HĐND 11/07/2019 Về phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm B của tỉnh Bình Định
25 12/NQ-HĐND 11/07/2019 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất rừng sản xuất năm 2019 sang mục đích khác
26 13/2019/NQ-HĐND 11/07/2019 Về ban hành Quy định Chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2019-2025
27 14/2019/NQ-HĐND 11/07/2019 Về ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2019-2025
28 15/2019/NQ-HĐND 11/07/2019 Về Đề án thành lập lực lượng quản lý đê nhân dân
29 16/NQ-HĐND 11/07/2019 Về việc thông qua chủ trương hợp đồng lao động để bảo vệ rừng tại các Ban Quản lý rừng phòng hộ và cơ chế tài chính hỗ trợ ngân sách tỉnh
30 18/2019/NQ-HĐND 11/07/2019 Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2016-2020 và bổ sung giai đoạn 2021 - 2025
31 19/NQ-HĐND 11/07/2019 Về Đề án đề nghị công nhận khu vực dự kiến thành lập thị xã Hoài Nhơn đạt tiêu chí đô thị loại IV
32 20/2019/NQ-HĐND 11/07/2019 Về việc bổ sung cơ chế hỗ trợ đối với các huyện miền núi vào Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh
33 21/2019/NQ-HĐND 11/07/2019 Về Quy định mức chi chúc thọ, mừng thọ và tặng quà cho người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Định
34 22/2019/NQ-HĐND 11/07/2019 về điều chỉnh chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH năm 2019 theo Nghị quyết số 32/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
35 23/2019/NQ-HĐND 11/07/2019 về Quy định mức đóng góp đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập và chế độ miễn, giảm đối với người cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh
36 24/2019/NQ-HĐND 11/07/2019 Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quy định một số chính sách thu hút và ưu đãi đối với bác sĩ, dược sĩ giai đoạn 2016- 2021 ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh
37 25/2019/NQ-HĐND 11/07/2019 Quy định chính sách trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo
38 26/NQ-HĐND 11/07/2019 Về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2020
39 29/NQ-HĐND 17/12/2018 Về miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
40 30/NQ-HĐND 17/12/2018 Về xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
41 32/2018/NQ-HĐND 17/12/2018 Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
42 33/NQ-HĐND 17/12/2018 Về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2017
43 34/NQ-HĐND 17/12/2018 Về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
44 35/2018/NQ-HĐND 17/12/2018 Về sửa đổi, bổ sung kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Định
45 36/2018/NQ-HĐND 17/12/2018 Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước giữa các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bình Định, giai đoạn 2017-2020
46 37/2018/NQ-HĐND 17/12/2018 Về Quy định một số mức chi cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Định
47 38/2018/NQ-HĐND 17/12/2018 Về Quy định một số mức chi đảm bảo cho hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ban Tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, thị xã, thành phố
48 39/2018/NQ-HĐND 17/12/2018 Về Quy định một số mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bình Định
49 40/2018/NQ-HĐND 17/12/2018 Về ban hành giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2018-2020
50 41/2018/NQ-HĐND 17/12/2018 Về quy định chính sách hỗ trợ giá thuê mặt bằng sản xuất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây